Cycle 2017-2018

Parashat B'reishit - MariAnn (Marjan) Saenen

Parashat Noach - Javier Miguel A. Galvez

Parashat Lekh Lekha - Mark David Walsh

Parashat Vayera - Bernadette Chellew

Parashat Chayei Sarah - Rev. Kristen B Marble

Parashat Toledot - Sr. Petite Lao

Parashat Vayetze - Dr. Joan Chunkapura

Parashat Vayishlach - Rota Stone

Parashat Vayeishev - John Paul A. Bolano

Parashat Miketz - Rita Kammermayer

Parashat Vayigash - Bernadette Chellew

Parashat Vayechi - Sr. Gemma Nalubwama

Parashat Shemot - Rev. Kristen B Marble

Parashat Va'Era - Fr. James Raphael Anaparambil

Parashat Bo - Mary Louise Chesley-Cora

parashat B’Shallah - Anne Morton

Parashat Yitro - MariAnn (Marjan) Saenen

Parashat Mishpatim - Rita Kammermayer

Parashat Terumah - Moya Hegarty

Parashat Tetzaveh - Sr. Weeyaa Villanueva, RNDM

Parashat Ki Tisa - Philopheus Artyushin

Parashat Vayak’hel-Pekudei - Sr. Petite La

Parashat Vayikra - Nidhani De Andrado

Parashat Tsav - Kristine Meneses

Erev Pesach - Msgr. James Raphael Anaparambi

Parashat Chol HaMo’ed Pesach- Kristine Meneses

Parashat Sh'mini - Sr. Weeyaa Villanueva

Parashat Tazria-Metzorah - Jean Kelly

Parashat Acharei - Rev. Dr. Kristen Bennett Marble

Parashat Emor - Shela Mae D. Jaso

Parashat Behar / Bechukotai - Anne Morton

Parashat Bamidbar - Thérèse Fitzgerald

Parashat Naso - Gwen-Ellen Dankewich

Parashat Behalotcha - Rita Kammermayer

Parashat Shelach Lecha - Ruby A. Simon

Parashat Korach - Mary Louise Chesley-Cora

Parashat Chukat - Thérèse Fitzgerald

Parashat Balak - Aliki A Langi

Parashat Pinchas - Anne Morton

Parashat Mattot/Massei - Hieromonk Philotheus (Artyushin)

Parashat Devarim - Thérèse Fitzgerald

Parashat Va’etchanan - Thérèse Fitzgerald

Parashat Ekev - Mary  Ann  Payne

Parashat Re'eh - Miner Generalao

Parashat Shoftim - Roy da Silva

Parashat Ki Teitzei - Miner Generalao

Parashat Ki Tavo - Aliki Langi.

Parashat Nitzavim - Kristine Meneses

Parashat Vayelech - Miner Generalao

Parashat Ha'zinu - Aliki A Langi

Parashat Chol HaMo’ed Sukkot - Kristine Meneses

 

Cycle 2016-2017

 

Parashat Bereshit – Pia Sison

Parashat Noah – Sr. Elisabeth Busbach

Parashat -Lech L’cha –  Mary Louise Chesley-Cora

Parashat Vayera – Marie Andre Mitchell

Parashat Chayei Sarah – Brenda Hostetler Meyer

Parashat Toledot – Ruby A. Simon

Parashat Vayetze – Mary Louise Chesley-Cora

Parashat  Vayishlach – Everard Johnston

Parashat Vayeshev – Marie André Mitchell

Parashat Miketz – A. Sandra Clark

Parashat Vayigash – Marie André Mitchell

Parashat Va-y’chi – Marjan Saenen

Parashat Shemot – Minerva Generalao

Parashat Va-Era – Mary Louise Chesley-Cora

Parashat Bo – Mary Ann Payne

Parashat Beshalach – Pia Sison

Parashat Yitro – Patricia Watson

Parashat Mishpatim – Dr. Joan Chunkapura

Parashat T’rumah – Julien Fradette

Parashat Tetzaveh – Marie André Mitchell

Parashat Ki Tissa – Sr. Petite Lao

Parashat Vayakhel-Pekudei – Aliki Langi

Parashat Vayikra – Rita Kammermayer

Parashat Tzav – Linda Gervais

Parashat Erev Pesach – Kristine Meneses

Parashat Shemini – Marie Andre Mitchell

Parashat Tazria-Metzorah – Mary Ann Payne

Parashat Acharei Mot–Kedoshim – Everard Johnston

Parashat Emor – Mary O’Sullivan

Parashat Behar-Behukkotai – Helen R. Graham

Parashat Bamidbar – Bernadette Chellew

Parashat Naso – Mary Ann Payne

Parashat Beha’alotka – Rita Kammermayer

Parashat Chukat - Marie André Mitchell

Parashat Balak - Bernadette Chellew

Parashat Korach - Winn Leslie

Parashat Pinchas - Anne Morton

Parashat Matot-Masei - Mark David Walsh

Parashat Devarim - Ruby A. Simon

Parashat Ve’ Etchanan - Gwen-Ellen Dankewich

Parashat Eikev - MariAnn (Marjan) Saenen

Parashat Re-eh - Rita Kammermayer

Parashat Shofetim - Anne Morton

Parashat Ki Tetzei - Sr. Weeyaa Villanueva

Parashat Ki Tavo - Rita Kammermayer

Parashat Nitzavim-Vayelek - Bernadette Chellew

Parashat D'Varim - Kristine C. Meneses

Yom Kippur - Rota Stone

Parashat Sukkot - Mariusz Dabrowski

Parashat B'reishit - MariAnn (Marjan) Saenen

Parashat Noach - Javier Miguel A. Galvez

Parashat Lekh Lekha - Mark David Walsh

Scroll to top